Práce na vodojemu Flora v Praze skončily

Na konci července jsme dokončili práce na sanaci vodojemu (VDJ) Flora v Praze. Vodojem byl vybudován v roce 1913 a v provozu je od roku 1914. Jedná se o přesypaný čtyřkomorový krabicový vodojem s nestejnou velikostí komor. Součástí vodojemu je i armaturní komora s trojicí armaturních chodeb mezi jednotlivými komorami a vstupními nástavbami pro přístup do vodojemů.

Součástí sanačních prací byla úprava objektů „podolské“ komory VDJ Flora, tedy komory č. III, IV (obě o objemu 5630 m3) a V, VI (o objemu 4685 m3). Celkem mají komory objem 20 630 m3 a nacházejí se v areálu VDJ a ČS Flora.

Práce byly rozděleny do dvou navazujících etap, kdy v první etapě probíhaly práce na komorách č. V a VI a v druhé etapě pak na zbývajících komorách č. III a IV, aby bylo možné zachovat provoz vodojemu.

Sanační práce zahrnovaly skrývku ornice a její odvoz, následovala demolice stropu, sloupů a části stěn akumulačních komor. Byla odstraněna původní technologie. Následovala sanace stěn a podlah. Současně se sanacemi bylo zhotoveno nové zastropení akumulačních komor včetně sloupů s roznášecími hlavicemi, kde spodní líc stropní desky a hlavic sloupů byl opatřen ochrannou izolační fólií. Na stropní desku byla následně aplikována hydroizolace, která byla ještě pokryta ochrannou vrstvou z betonové mazaniny. Na závěr došlo k opětovnému zásypu stropu nad akumulačními komorami a osetí plochy druhově rozmanitou flórou lučního charakteru. V rámci prací byla provedena též nová elektroinstalace, vzduchotechnika a nový zabezpečovací systém celého stavebního objektu, armaturní komory byly vybaveny novými kompozitními lávkami.

Základní informace:
Název: Sanace komor VDJ Flora, Praha 3
Investor: Pražská vodohospodářská společnost
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby
Doba realizace: 03/2019–07/2022